STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
Oferty inwestycyjne
Wybory
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego - Uproszczony plan urzadzania lasów
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Zdrojki
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Bujnowo
» Budżet gminy na 2015 r.
» UCHWAŁA NR III/29/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2012 rok
 • UCHWAŁA XV/155/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu

  UCHWAŁA XV/155/12
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2012 r.
  w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa z zakresie dożywiania' (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579) uchwala się, co następuje:
  § 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
  § 2. Pomoc o której mowa w § 1 podlega zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:


  L.p.
  Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej
  Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %
  1.
  powyżej 150 % do 180 %
  50 %
  2.
  powyżej 180 %
  100%

  § 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu zgodnie z § 2 uchwały.
  § 4. Zwrot pomocy o której mowa w § 2 następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  § 5. Traci moc uchwała Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 252, poz. 3083).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2012-11-14 1029
  Data upublicznienia: 2012-11-14
  Art. czytany: 260 razy

  Wiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  BIP

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<